Herné pravidlá

Tento súbor pravidiel je rozšírením Všeobecných obchodných podmienok. V prípade zablokovania herného účtu, alebo ak si chcete overiť, čo je povolené a čo zakázané, pozrite si aj  Všeobecné obchodné podmienky, najmä §11.

Pokus o obchádzanie Pravidiel hry alebo hernej mechaniky bude považovaný za porušenie týchto pravidiel a bude podľa toho aj potrestaný. Všetky pravidlá sa vzťahujú aj na hráčov, ktorí chcú svoj účet vymazať, alebo je ich účet v procese mazania.

 • § 1. Účet
  • § 1.1 Každý hráč smie vlastniť a hrať iba na jednom účte v každom hernom svete. Každý účet musí byť hraný vo svoj prospech. Účet, ktorý slúži iba ako podpora pre iný herný účet, môže byť navždy zablokovaný.
  • § 1.2 Vlastníkom účtu je osoba, ktorej e-mailová adresa je prepojená s účtom. Ak hráč potrebuje zmeniť túto e-mailovú adresu, môže tak urobiť v nastavení účtu (Profil -> Účet) pomocou možnosti „Zmeniť e-mailovú adresu“. V odôvodnených prípadoch môže byť hráč vyzvaný, aby napísal e-mail na Podporu z registrovanej e-mailovej adresy, a tak potvrdil vlastníctvo účtu. Nikto z tímu Travian: Legends nebude vyžadovať od hráčov heslo.
  • § 1.3 Zdieľanie hesiel k účtom nie je povolené, s výnimkou tzv. „duálnych účtov“. „Duálny účet“ je účet hraný dvoma alebo viacerými hráčmi. Toto je povolené, ak žiadny z týchto hráčov nevlastní ani nehrá iný účet rovnakého herného sveta. Ak sa chce hráč presunúť zo svojho herného účtu na iný účet, vlastníctvo pôvodného účtu musí byť zmenené, vrátane zmeny hesla, alebo účet musí byť zmazaný PRED získaním prístupu k novému účtu alebo pred jeho vytvorením.

   Účty, ktoré sú prepojené „funkciou zástupu“, alebo sú hrané z jedného počítača, nesmú používať rovnaké heslo. Travian Games GmbH nezodpovedá za škody spôsobené osobou, ktorej bolo poskytnuté prístupové heslo k účtu.
  • § 1.4 V prípade neaktivity účtu, bude tento účet zmazaný najskôr po uplynutí 7 dní od posledného prihlásenia.
  • § 1.5 Zneužívanie systému odporúčania hry priateľom (napríklad vytváraním účtov porušujúcich pravidlo §1.1) sa považuje za porušenie pravidiel hry a potrestaný môže byť pozvaný hráč aj pozývajúci.

 • §2. Zástupca a používanie spoločného počítača
  • § 2.1 Každý hráč má právo nastaviť si dvoch zástupcov, ktorí môžu hrať na jeho účte počas neprítomnosti majiteľa. Zástupca musí hrať na účte, ktorý zastupuje, výhradne v prospech zastupovaného účtu. Zneužitie tejto funkcie môže byť potrestané. Zástupca účtu musí pristupovať k zastupovanému účtu prostredníctvom funkcie zástupcu v hre. Zástupca sa nesmie prihlasovať na zastupovaný účet heslom účtu, ktorý zastupuje.

   Travian Games GmbH neponúka kompenzáciu za škodu spôsobenú zástupcom. Majiteľ účtu nesie plnú zodpovednosť za akcie vykonané ním zvolenými zástupcami. V prípade, že sa zástupca dopustí porušenia pravidiel Všeobecných obchodných podmienok Travian: Legends na účte, ktorý zastupuje, môže byť potrestaný zástupca aj majiteľ účtu.

 • §3. Používanie externých programov

 • Hráč je povinný hrať Travian: Legends výlučne v nemodifikovanom prehliadači. Používanie skriptov, botov alebo iných prostriedkov za účelom automatizácie hry alebo na napodobenie prémiových funkcií bude považované za porušenie týchto pravidiel.

 • §4. Chyby v programe

 • Chyby v hre (takzvané bugy) nesmú byť zneužité pre prospech účtu a mali by byť oznámené tímu zákazníckej podpory. Zneužívanie chýb môže byť potrestané.

 • §5. Predaj/Kúpa účtu

 • Predaj alebo nákup účtu, surovín, jednotiek, dedín, zlatiek, strieborných ani iných služieb od tretích strán nie je povolený. Účty nesmú byť odovzdané výmenou za peniaze.

 • §6. Etika na internete
  • §6.1 Hráči sú povinní medzi sebou komunikovať slušne.
  • §6.2 Multihunter môže zmeniť nevhodné profily, názvy dedín alebo iný obsah bez predchádzajúceho upozornenia. Aliancie, ktorých názov, profil, fórum alebo iná verejná prezentácia nie je v súlade s pravidlami hry, môžu byť zmazané bez predchádzajúceho upozornenia.
  • §6.3 Uvedené správanie nie je povolené a môže byť potrestané: Používanie urážlivého, hanobiaceho, sexistického, rasistického alebo vulgárneho vyjadrovania sa; hanobenie náboženstva, rasy, národa, pohlavia, vekovej skupiny alebo sexuálnej orientácie; vyhrážanie sa hráčovi zásahom do reálneho života; vydávanie sa za člena Travian: Legends tímu alebo za osobu oficiálne spojenú s Travian Games GmbH.
  • §6.4 Hra nedovoľuje odkazovať sa na politiku reálneho sveta.
  • §6.5 Šírenie materiálu nevhodného pre neplnoleté osoby nie je povolené.
  • §6.6 Správy v hre môžu byť zverejnené len so súhlasom všetkých zúčastnených strán. Zverejňovanie správ alebo e-mailov pre alebo od Travian: Legends tímu je možné len po obdržaní predchádzajúceho výslovného súhlasu.
  • §6.7 Reklama akéhokoľvek druhu nie je povolená.

 • §7. Tresty
  • §7.1 V prípade porušenia pravidiel hry alebo Všeobecných obchodných podmienok môže byť účet zablokovaný a môže byť odblokovaný s trestom adekvátnym porušeniu pravidiel. Nevhodné názvy účtov môžu byť zmenené. Hráči nemajú právo požadovať náhradu škody, ktorá im vznikla z dôvodu blokácie, a to ani škodu vzniknutú na ušlom zlate alebo nevyužitej dobe trvania „Plus účtov“. Prístup ku všetkým hráčom je rovnaký, bez ohľadu na množstvo zakúpených zlatiek.
  • § 7.2 Hráči sú povinní riešiť svoje priestupky voči pravidlám hry s multihuntermi prostredníctvom správ v hre alebo s komunitným manažérom (admin@travian.sk), ak má hráč oprávnené pochybnosti o rozhodnutí multihuntera. Je zakázané komunikovať na verejnosti (chat, fórum) o blokácii, zmazaní účtu a ich dôsledkoch. Tím Travian: Legends môže poskytnúť informácie o dôvodoch blokácie účtu iba zúčastneným osobám.
  • § 7.3 Multiúčty na speed serveroch a multiúčty s populáciou menšou ako 100 môžu byť zmazané bez predchádzajúceho upozornenia.

 • §8. Zmena pravidiel a korekčná klauzula
  • § 8.1 Travian Games GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť.
  • § 8.2 Ak ktorákoľvek časť týchto pravidiel z akéhokoľvek dôvodu stratí účinnosť, neobmedzí sa tým účinnosť ostatných pravidiel. Travian Games GmbH sa zaväzuje nahradiť neúčinnú časť pravidiel v najkratšom možnom čase.