Herné pravidlá

Tento súbor pravidiel je rozšírením Všeobecných obchodných podmienok. V prípade zablokovania herného účtu alebo overenia, čo je povolené a čo zakázané, si pozrite aj Všeobecné obchodné podmienky, najmä §6.

 Pokus o obchádzanie pravidiel hry alebo nabádanie iného hráča na porušenie pravidiel hry bude považovaný za porušenie a bude podľa toho aj potrestaný. Všetky pravidlá sa vzťahujú aj na hráčov, ktorí chcú svoj účet vymazať, alebo je ich účet v procese mazania.

§ 1. Účet

 • § 1.1a Každý hráč smie vlastniť a hrať iba na jednom účte v každom hernom svete.
   
 • § 1.1.b Účet musí byť vždy hraný vo svoj vlastný prospech alebo v prospech svojej konfederácie. Účty, ktoré existujú v prospech účtov mimo vlastnej aliancie alebo konfederácie, môžu byť trvale zablokované a zmazané. Účty, ktoré profitujú z účtov existujúcich v ich prospech, môžu byť potrestané.
   
 • § 1.2 Vlastníkom účtu je osoba, ktorej e-mailová adresa je prepojená s účtom. Ak chce hráč zmeniť túto e-mailovú adresu, môže tak urobiť v nastavení účtu (Profil -> Účet) pomocou možnosti „Zmeniť e-mailovú adresu“. V odôvodnených prípadoch môže byť hráč vyzvaný, aby napísal e-mail na Podporu z registrovanej e-mailovej adresy, a tak potvrdil vlastníctvo účtu. Nikto z tímu Travian: Legends nebude vyžadovať od hráčov heslo.
   
 • § 1.3 Zdieľanie hesiel k účtom nie je povolené, s výnimkou tzv. „duálnych účtov“. „Duálny účet“ je účet hraný dvoma alebo viacerými hráčmi. Toto je povolené, ak žiadny z týchto hráčov nevlastní ani nehrá iný účet rovnakého herného sveta. Ak sa chce hráč presunúť z jedného účtu na iný účet, vlastníctvo pôvodného účtu musí byť zmenené, vrátane zmeny hesla, PRED získaním prístupu k novému účtu.

   Ak si hráč želá opustiť aktuálny účet a vytvoriť nový, musí začať s vymazaním starého účtu a hráč musí kontaktovať zákaznícky servis a informovať o tejto zmene. V žiadnom z týchto prípadov by hráč nemal po prístupe k novému účtu pristupovať k starému účtu. Účty, ktoré sú prepojené „funkciou zástupu“, alebo sú hrané z jedného počítača, nesmú používať rovnaké heslo.

   Travian Games GmbH neodškodní majiteľa účtu za akékoľvek škody spôsobené osobou, ktorá získala heslo k účtu.

   
 • § 1.4 V prípade neaktivity účtu bude tento účet zmazaný najskôr po uplynutí 7 dní od posledného prihlásenia.
   
 • § 1.5 Zneužívanie systému odporúčania hry priateľom (napríklad vytváraním účtov porušujúcich pravidlo §1.1) sa považuje za porušenie pravidiel hry a potrestaný môže byť pozvaný hráč aj pozývajúci.
   
 • § 1.6 Zneužitie platobných služieb a systému banov môže viesť k vymazaniu účtu bez možnosti prehodnotenia.
   
 • § 1.7 Zneužitie herného dizajnu, ktoré zákaznícky servis vyhodnotí ako narušenie herného zážitku ostatných, môže byť sankcionované.
   
 • § 1.8 „Špeciálne“ ponuky, ako je Štartovací balík zlatiek, sú vylúčené z možnosti prevodu zlatiek. Toto ustanovenie nahrádza bod 2.6 VOP.

§ 2. Zdieľanie účtu

 • § 2.1 Každý hráč má právo nastaviť zástupcov, ktorí sa môžu starať o účet. Zástupca účtu musí pristupovať k zastupovanému účtu prostredníctvom funkcie zástupcu v hre. Zástupca sa nesmie prihlasovať na zastupovaný účet heslom účtu, ktorý zastupuje. Zneužívanie práv zástupcu je zakázané.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH neponúka kompenzáciu za škodu spôsobenú zástupcom. Majiteľ účtu nesie plnú zodpovednosť za akcie vykonané ním zvolenými zástupcami. V prípade, že sa zástupca dopustí porušenia pravidiel Všeobecných obchodných podmienok Travian: Legends na účte, ktorý zastupuje, môže byť potrestaný zástupca aj majiteľ účtu.
   

§3. Používanie externých programov

Hráč je povinný hrať Travian: Legends výlučne v konvenčnom a nemodifikovanom prehliadači. Používanie skriptov, botov alebo iných prostriedkov za účelom automatizácie hry alebo na napodobenie prémiových funkcií bude považované za porušenie týchto pravidiel.

To zahŕňa, nie je to však obmedzené na, nasledovné činnosti:

 • Automatické lúpenie iných účtov (a automatické posielanie útočných vĺn)
 • Automatické spúšťanie výprav
 • Automatické budovanie a vylepšovanie surovinových polí a budov v dedine
 • Automatické skenovanie mapy
 • Automatické skenovanie štatistík ostatných hráčov
 • Automatické presúvanie surovín na na iné účty
 • Automatický výcvik jednotiek
 • Automatické umiestňovanie ponúk v aukciách
 • Automatické spúšťanie osláv
 • Skenovanie vlastných dedín, aby sa zobrazili suroviny v dedine a informácie o dedine na jednom mieste
 • Akékoľvek ďalšie automatizované činnosti vykonávané softvérom tretích strán

Travian Games si vyhradzuje právo penalizovať hráčov, ktorí používajú skripty alebo boty na automatizáciu činností, natrvalo alebo na obmedzený čas, keď je herný svet aktívny.

§4. Chyby v programe

Chyby v hre (takzvané bugy) nesmú byť zneužité pre prospech účtu a mali by byť oznámené tímu zákazníckej podpory. Zneužívanie chýb môže byť potrestané.

§ 5. Predaj/nákup herného obsahu

Predaj alebo nákup účtu, surovín, jednotiek, dedín, zlatiek alebo strieborných je zakázaný. Zakázaná je aj ponuka na predaj alebo kúpu herného obsahu za peniaze. Účty nesmú byť odovzdané výmenou za peniaze.

§ 6. Etika na internete

 • § 6.1 Hráči sú povinní medzi sebou komunikovať slušne.
   
 • § 6.2 Zákaznícky servis môže zmeniť nevhodné profily, názvy dedín alebo iný obsah bez predchádzajúceho upozornenia. Aliancie, ktorých názov, profil, fórum alebo iná verejná prezentácia nie je v súlade s pravidlami hry, môžu byť zmazané bez predchádzajúceho upozornenia.
   
 • § 6.3 Uvedené správanie nie je povolené a môže byť potrestané: Používanie urážlivého, hanobiaceho, sexistického, rasistického alebo vulgárneho vyjadrovania sa; hanobenie náboženstva, rasy, národa, pohlavia, vekovej skupiny alebo sexuálnej orientácie; vyhrážanie sa hráčovi zásahom do reálneho života; vydávanie sa za člena Travian: Legends tímu alebo za osobu oficiálne spojenú s Travian Games GmbH.
   
 • § 6.4 Hra nedovoľuje odkazovať sa na politiku reálneho sveta a náboženstvo.
   
 • § 6.5 Šírenie materiálu nevhodného pre neplnoleté osoby nie je povolené.
   
 • § 6.6 Správy v hre môžu byť zverejnené len so súhlasom všetkých zúčastnených strán. Zverejňovanie správ alebo e-mailov pre alebo od Travian: Legends tímu je možné len po obdržaní predchádzajúceho výslovného súhlasu.
   
 • § 6.7 Reklama akéhokoľvek druhu nie je povolená.
   
 • § 6.8 Akýkoľvek nevhodný obsah, ktoré zákaznícky servis vyhodnotí ako narušenie herného zážitku ostatných, môže byť sankcionovaný.
   

§7. Tresty

 • § 7.1 V prípade porušenia pravidiel hry alebo Všeobecných obchodných podmienok môže byť účet zablokovaný a môže byť odblokovaný s trestom adekvátnym porušeniu pravidiel. Nevhodné názvy účtov môžu byť zmenené. Hráči nemajú právo požadovať náhradu škody, ktorá im vznikla z dôvodu blokácie, a to ani škodu vzniknutú na ušlom zlate alebo nevyužitej dobe trvania „Plus účtov“. Prístup ku všetkým hráčom je rovnaký, bez ohľadu na množstvo zakúpených zlatiek.
   
 • § 7.2 Ban môžete prediskutovať s tímom zákazníckeho servisu prostredníctvom portálu zákazníckeho servisu.

  Ban a trest udeľuje jeden člen tímu RET (Oddelenia vymáhania pravidiel). V prípade sťažnosti skontroluje ban a trest iný člen tímu RET (Oddelenia vymáhania pravidiel). Ich rozhodnutie je definitívne.

  Hráči akceptujú, že tím Travian: Legends nemôže zverejniť mechanizmy používané na zisťovanie priestupkov, pretože by to mohlo viesť k ich obchádzaniu.

  Je zakázané komunikovať na verejnosti (chat, fórum) o blokácii, zmazaní účtu a ich dôsledkoch. Tím Travian: Legends môže poskytnúť informácie o dôvodoch blokácie účtu iba zúčastneným jednotlivcom.
   
 • § 7.3 Multiúčty na speed serveroch a multiúčty s populáciou menšou ako 100 môžu byť vymazané bez predchádzajúceho upozornenia.


§8. Zmena pravidiel a korekčná klauzula

 • § 8.1 Travian Games GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť.
   
 • § 8.2 Ak ktorákoľvek časť týchto pravidiel z akéhokoľvek dôvodu stratí účinnosť, neobmedzí sa tým účinnosť ostatných pravidiel. Travian Games GmbH sa zaväzuje nahradiť neúčinnú časť pravidiel v najkratšom možnom čase.
   
 • § 8.3 V prípade nezrovnalostí alebo rozporu medzi anglickou verziu a ktoroukoľvek z ostatných jazykových verzií tejto publikácie má prednosť anglická verzia.