Žaidimo taisyklės

Žaidimo taisyklės yra Nuostatų ir sąlygų dalis. Blokavimo atveju ar norėdami sužinoti, kas leidžiama ir kas draudžiama, turėtumėte skaityti Nuostatas ir sąlygas, ypač jų §6 straipsnį.


Bandymas apeiti žaidimo taisykles, skatinti kitą žaidėją pažeisti žaidimo taisykles arba gauti naudos iš taisyklių pažeidimo bus laikomas pažeidimu ir atitinkamai baudžiamas proporcingai pažeidimui bei „Travian: Legends“ komandos nuožiūra. Visos žaidimo taisyklės tebegalioja žaidėjams, norintiems panaikinti savo „Lobby“ paskyrą arba avatarą, arba pradėjusiems „Lobby“ paskyros arba avataro naikinimo procesą. 

§ 1. Avataras

 • § 1.1a Kiekvienas žaidėjas viename žaidimo pasaulyje gali turėti ir žaisti tik viename avatare.  

 • § 1.1.b Už avatarą visada būtina žaisti jo paties arba jo sąjungos naudai. Avatarai, kurie egzistuoja tam, kad būtų žaidžiama kitų avatarų naudai už to paties aljanso ar sąjungos ribų, gali būti blokuojami visam laikui ir panaikinti. Avatarai, kurie gavo naudos iš avatarų, kurie egzistavo jų naudai, gali būti stipriai baudžiami. 

  Draudžiami poelgiai apima, bet nėra apriboti, šiais veiksmais: 

  • Privatus ferminimas - avatarų reidinimas už reidintojo sąjungos, kurie leidžia būti užpultiems konkretaus žaidėjo ar kelių žaidėjų iš sąjungos. Tai neturi įtakos įprastam reidinimui, kai neaktyvius žaidėjus reidina kelios sąjungos. 

  • Gyvenviečių statymas tam, kad jas užkariautų kiti žaidėjai, nepriklausantys jų sąjungai. 

 • § 1.2 „Lobby“ paskyros ir avataro savininkas yra asmuo, kurio el. pašto adresas susietas su ta „Lobby“ paskyra.  Kilus pagrįstai abejonei, žaidėjo gali būti paprašyta atsiųsti el. laišką pagalbos tarnybai iš „Lobby“ paskyroje registruoto el. pašto adreso, siekiant patvirtinti, kad žaidėjas yra „Lobby“ paskyros savininkas. Joks „Travian: Legends“ darbuotojas niekada neprašys jūsų slaptažodžio. 
   
 • § 1.3.a Dalijimasis „Lobby“ paskyros slaptažodžiu neleidžiamas, įskaitant "dualus" — kai už avatarą žaidžia du ar daugiau žaidėjų. Dualai turi būti pridėti „Lobby“ konkretiems žaidimo pasauliams, ir jie turi prisijungti prie savo „Lobby“ paskyros, kad galėtų pasiekti avatarą, kuriam jie buvo priskirti kaip dualai. 

  „Travian Games GmbH“ „Lobby“ paskyros savininkui nekompensuoja jokios žalos sukeltos „Lobby“ paskyrai ar avatarams, kuri atsirado dėl to, kad kas nors gavo slaptažodį. 
   
 • § 1.3.b Jei žaidėjas nori pereiti iš vieno avataro į kitą arba susikurti naują avatarą, senasis avataras turi būti panaikintas prieš suteikiant prieigą prie naujo avataro arba prieš sukuriant naują avatarą. 
   
 • § 1.4 Neaktyvus avataras automatiškai pašalinamas ne anksčiau nei septynios dienos po paskutinio prisijungimo dienos. 
   
 • §1.5. Kvietimai prisijungti. Jeigu kvietimų prisijungti sistema yra piktnaudžiaujama (pavyzdžiui, sukuriant keletą avatarų ir pažeidžiant 1.1 punktą), ir pakviestasis, ir kvietėjas gali užsitraukti atsakomybę ir būti nubausti. 
   
 • § 1.6 Piktnaudžiavimas mokėjimo ir blokavimo sistemomis gali būti baudžiamas avataro panaikinimu be galimybės apeliuoti. 
   
 • § 1.7 Piktnaudžiavimas žaidimo dizainu, kuris Klientų aptarnavimo laikomas trukdančiu kitų asmenų žaidimo patirtį, gali būti baudžiamas. 
   
 • § 1.8 „Specialūs“ pasiūlymai, tokie kaip Auksinių pradžios paketas, nėra įtraukti į auksinių perkėlimą. Šis pataisymas turi pirmenybę prieš Sąlygų 2.6 punktą.

§ 2. Avataro pavadavimas

 • § 2.1 Kiekvienas žaidėjas gali nustatyti pavaduotojus, kurie gali prižiūrėti avatarą. Avataro pavaduotojas privalo prižiūrėti avatarą naudodamasis žaidime esančia avataro pavadavimo funkcija. „Lobby“ paskyros slaptažodžio pavaduotojui perduoti negalima. Piktnaudžiavimas pavadavimo teisėmis yra draudžiamas.
   
 • § 2.2 „Travian Games GmbH“ nekompensuoja žalos, kurią padarė pavaduotojas. „Lobby“ paskyros savininkas yra visiškai atsakingas už visų pavaduotojų veiksmus jų avatare. Jeigu pavaduotojas pažeistų „Travian: Legends“ taisykles arba Nuostatas ir sąlygas, gali būti nubaustas tiek „Lobby“ paskyros savininkas, tiek pavaduotojas.

§3. Išorinių programų naudojimas

„Travian: Legends“ žaidžiamas naudojant nemodifikuotą, įprastą naršyklę. Draudžiama naudoti skriptus ir/arba botus veiksmams avatare automatizuoti ar imituoti papildomas funkcijas. 

Į tai įeina, bet nėra apribota, šiais veiksmais:

 • Automatinis kitų avatarų reidinimas (ir automatinis puolimo bangų siuntimas) 
 • Automatinis nuotykių pradėjimas 
 • Automatinis resursų laukų ir pastatų statymas gyvenvietėse 
 • Automatinis žemėlapio skenavimas 
 • Automatinis kitų žaidėjų statistikos skenavimas 
 • Automatinis resursų siuntimas kitiems avatarams 
 • Automatinis karių ruošimas 
 • Automatinis dalyvavimas aukcionuose 
 • Automatinis švenčių pradėjimas 
 • Savo gyvenviečių skenavimas, kad gyvenviečių resursai ir informacija būtų rodoma vienoje vietoje 
 • Bet kurie kiti automatizuoti veiksmai, vykdomi trečių šalių programinės įrangos 
   

„Travian Games“ pasilieka teisę bausti žaidėjus, kurie naudoja skriptus arba botus automatizuoti veiksmams, visam laikui arba ribotam laikui kol žaidimo pasaulis yra aktyvus. 

§4. Programos klaidos / bugai

Žaidime atsiradusiomis klaidomis, bugais ir kt. negalima piktnaudžiauti avataro naudai ir apie jas reikia pranešti pagalbos tarnybai. Už piktnaudžiavimą bet kokiomis klaidomis ir bugais taip pat yra baudžiama. 

§ 5. Žaidimo turinio pardavimas/pirkimas

Draudžiama parduoti arba pirkti paslaugas iš trečiųjų šalių, „Lobby“ paskyrą, avatarą, resursus, karius, gyvenvietes, auksinius ar sidabrinius. Pasiūlymas pirkti arba parduoti žaidimo turinį už pinigus taip pat yra draudžiamas.  “Lobby“ paskyrų ir avatarų negalima atiduoti mainais už pinigus. 

§6. Tinklo etiketas

 • § 6.1  Žaidėjai privalo visada bendrauti mandagiai.
   
 • § 6.2 Netinkamus profilius, gyvenviečių pavadinimus ar bet kokį kitą turinį klientų aptarnavimo komanda gali taisyti be įspėjimo. Aljansai su netinkamais pavadinimais ir (arba) turiniu savo paskyroje, viešame forume ir kitose viešose vietose gali būti naikinami iš karto.
   
 • § 6.3 Griežtai draudžiama: piktybiškai, šmeižikiškai, diskriminuojant lytį ar rasę arba šventvagiškai kalbėti; vartoti keiksmažodžius; neigiamai elgtis religijos, rasės, tautos, lyties, amžiaus grupės ar lytinės orientacijos atžvilgiu; grasinti realiame gyvenime; apsimesti „Travian: Legends“ darbuotoju arba oficialias pareigas įmonėje einančiu asmeniu.
   
 • § 6.4 Žaidime neturėtų būti realaus pasaulio politikos ir religijos.
   
 • § 6.5 Draudžiama publikuoti ir rodyti nepilnamečiams netinkamą medžiagą.
   
 • § 6.6 Pranešimus žaidime galima viešinti tik abiem pusėms sutinkant. Draudžiama viešinti pranešimus arba el. laiškus, skirtus „Travian: Legends“ personalui arba gautus iš jų, nebent gautas aiškus sutikimas.
   
 • § 6.7  Neleistina jokios rūšies reklama.
   
 • § 6.8 Netinkamas turinys, kuris Klientų aptarnavimo laikomas trukdančiu kitų asmenų žaidimo patritį, gali būti baudžiamas.

§7. Nuobaudos

 • §7.1 Pažeidus taisykles arba Nuostatas ir sąlygas, avataras užblokuojamas ir gali būti skiriama bauda, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį. Netinkami „Lobby“ paskyrų ir avatarų pavadinimai gali būti pakeisti. „Travian Games GmbH“ neatlygins už jokius blokavimo laikotarpiu patirtus nuostolius, įskaitant „Travian Plus“ ir auksinius. Su visais žaidėjais elgiamasi vienodai, neatsižvelgiant į jų turimų auksinių skaičių.
   
 • § 7.2 Užblokavimas gali būti aptariamas tik su Klientų aptarnavimo komanda per Klientų aptarnavimo portalą.
   

  Užblokavimą ir bausmę paskiria vienas iš Taisyklių priežiūros komandos narių. Skundo atveju, kitas Taisyklių priežiūros komandos narys peržiūrės bausmę ir užblokavimą. Jų sprendimas yra galutinis.

  Žaidėjai sutinka, kad „Travian: Legends“ komanda negali atskleisti mechanizmų, naudojamų nustatyti pažeidimus, kadangi tokiu atveju juos būtų galima apeiti.

  Apie blokavimą, panaikinimą ir jų pasekmes neleistina kalbėti viešai. „Travian: Legends“ komanda neatskleidžia informacijos apie blokavimą kitiems asmenims, išskyrus susijusį (-ius) asmenį (-is).


§8. Taisyklių pakeitimai ir pataisų skirsnis

 • § 8.1 „Travian Games GmbH“ pasilieka teisę keisti taisykles bet kuriuo metu.
   
 • § 8.2 Jeigu taisyklių pavienė taisyklė taptų nebegaliojanti arba būtų panaikinta, kitų taisyklių tai nepaveiks. „Travian Games GmbH“ įsipareigoja pakeisti neveiksmingas taisykles naujomis kuo skubiau.
   
 • § 8.3 Atsiradus nesuderinamumui ar neatitikimui tarp šios publikacijos versijų anglų ir kuria nors kita kalba, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

 

Išsamesni tam tikrų žaidimo taisyklių paaiškinimai pateikiami Žaidimo taisyklių DUK