חוקי המשחק

חוקי המשחק מהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים וההגבלות במקרה של הרחקה או בכדי לבדוק את מה מותר ומה אסור במסגרת המשחק יש לעיין  בתנאים ובהגבלות, בפרט בסעיף §11

ניסיון לעקוף את כללי המשחק יטופל כהפרה של כללי המשחק ויענש בהתאם. כל כללי המשחק חלים במלואם על שחקנים המעוניינים למחוק את חשבונם וכן על שחקנים הנמצאים בתהליך של מחיקת חשבונם.

 • § 1. חשבון
  • § 1.1 כל שחקן רשאי להחזיק ולעשות שימוש בחשבון אחד בלבד עבור כל עולם משחק. המשחק בכל חשבון ישוחק לטובת החשבון עצמו בלבד. חשבונות הקיימים לצורך טובתו של חשבון אחר עלולים להיות מורחקים לצמיתות.
  • § 1.2 בעל החשבון הנו האדם שמחזיק בכתובת המייל המשויכת לחשבון. אם ברצונך לשנות את כתובת המייל המשויכת, תוכל לעשות זאת באמצעות חשבונך (פרופיל -> חשבון) באמצעות שימוש באפשרות "שנה כתובת מייל". במקרים של ספק סביר, השחקן עשוי להתבקש לשלוח מייל למחלקת התמיכה מחשבון המייל המשויך בכדי שנוכל לאמת שהשחקן הוא אכן בעל החשבון. חבר בצוות "טרוויאן: לג'נדס" לעולם לא יבקש לדעת את ססמתך.
  • § 1.3  שיתוף סיסמאות החשבון אסור למעט במקרים של "חשבונות זוגיים". "חשבונות זוגיים" הינם חשבונות שמנוהלים על ידי שני שחקנים או יותר. זה מותר כל זמן שכל השחקנים המעורבים לא מחזיקים או משחקים בחשבון נוסף באותו עולם המשחק. אם שחקן רוצה לעבור מחשבון אחד לחשבון אחר, יש להעביר את החשבון למישהו אחר ולשנות את הסיסמה, או למחוק את החשבון, לפני שניתנת גישה לחשבון החדש או לפני שחשבון חדש נוצר.

   אין להשתמש באותה סיסמה עבור חשבונות המחוברים באמצעות "פונקציית שומר החשבון" או עבור חשבונות הנמצאים בשימוש באותו המחשב. Travian Games GmbH לא תפצה בעל חשבון על נזק כלשהו שנגרם לחשבון על ידי מישהו שקיבל לידיו את הסיסמה לחשבון.
  • § 1.4 חשבון שאינו פעיל יימחק החל משבוע ימים לאחר הכניסה האחרונה לחשבון.
  • § 1.5 חבר מביא חבר - במקרה של שימוש לרעה במערכת "חבר מביא חבר" (לדוגמה באמצעות יצירת מספר חשבונות תוך הפרת §1.1), החברים המופנים והמפנה עצמו עשויים להימצא אחראים ולהיענש.

 • § 2. שומרי חשבון ושימוש באותו המחשב
  • § 2.1  כל שחקן רשאי להגדיר עד שני שומרי חשבון אשר רשאים לתחזק את חשבונו. על שומרי החשבון לשחק בחשבון לטובתו המלאה של החשבון עצמו. שימוש לרעה באפשרות זו עלול לגרור ענישה. שומר חשבון של חשבון יתחזק חשבון באמצעות מערכת השמרטפות המובנית בלבד. אין להעביר את סיסמת החשבון לשומר החשבון.

   Travian Games GmbH לא תפצה עבור נזקים שנגרמו על ידי שומר החשבון. בעל החשבון הוא האחראי בלעדי על כל הפעולות ששומרי חשבון מבצעים בחשבונם. במקרה של שומר חשבון שהפר את כללי המשחק ואת התנאים וההגבלות של Travian: Legends, בעל החשבון ושומר החשבון עשויים להיענש בשל ההפרה.

 • § 3. שימוש בתוכנות חיצוניות

 • מותר לשחק ב-Travian: Legends אך ורק באמצעות דפדםן סטנדרטי ולא מותאם. השימוש בסקריפט ו/או בוטים לצורך אוטומציה של פעולות בחשבון או על מנת לחקות מאפייני פרימיום הינו אסור.

 • § 4. שגיאות מערכת

 • אין להשתמש לרעה בשגיאות בתוכנת המשחק לטובת החשבון. יש לדווח על שגיאות מסוג זה לצוות התמיכה. שימוש לרעה בכל שגיאה עלול לגרור ענישה.

 • § 5.מכירה/קנייה של חשבון

 • מכירה או קנייה של חשבון, משאבים, יחידות, כפרים, זהב, כסף או שירותים מצד שלישי אסורה בהחלט. חשבונות אינם ניתנים להעברה בתמורה לתשלום.

 • §6. נטיקה
  • § 6.1 על השחקנים לתקשר בכל עת בצורה מנומסת.
  • § 6.2 פרופילים, שמות כפרים, או כל תוכן אחר אשר נמצא בלתי הולם ניתנים לעריכה על ידי מולטיהאנטרים ללא אזהרה מוקדמת. בריתות בעלות שמות ו/או תוכן פרופיל, פורומים ציבוריים וכל אזור אישי אשר אינם הולמים עשויים להימחק מיידית.
  • § 6.3 התנהלות כמפורט להלן הינה אסורה בהחלט: התנהגות פוגענית, מעליבה, מכפישה, סקסיסטית, גזענית או כזו העושה שימוש בשפה גסה; יחס פוגעני כלפי כל דת, גזע, אומה, מגדר, קבוצת גיל או נטייה מינית; איומים במישור העולם האמיתי; התחזות לצוות Travian: Legends או לבעל תפקיד בחברה.
  • § 6.4 יש לשמור על משחק חופשי מפוליטיקה של העולם האמיתי.
  • § 6.5 העלאה או הצגה של תוכן שאינו הולם עבור קטינים אסורה.
  • § 6.6 הודעות במסגרת המשחק ניתנות לפרסום אך ורק אם נתנה הסכמה על ידי שני הצדדים. פרסום הודעות או מיילים מטעם צוות טרוויאן הינה אסורה, למעט במקרים בהם ניתנה לכך הסכמה מפורשת.
  • § 6.7 פרסומות מכל סוג שהוא אסורות.

 • §7. עונשים
  • §7.1 במקרה של הפרה של חוקי המשחק או התנאים וההגבלות, החשבון יורחק ועשוי להיות משוחרר בכפוף לענישה בהתאם להפרה שהתבצעה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות שמות חשבונות בלתי הולמים. הפסדים שנגרמו במהלך תקופת ההרחקה, כולל הפסדים בחשבונות "פלוס" ו"זהב", לא יזכו לשיפוי מטעם חברת טרוויאן משחקים. כל שחקן יטופל בצורה שוויונית, ללא קשר לסטטוס זהב של החשבון.
  • § 7.2  ניתן לדון בהרחקה אך ורק עם המולטיהאנטרים באמצעות מערכת ההודעות הפנימית, או עם מנהל הקהילה (admin@travian.co.il) במידה והשחקן לא מרוצה מהחלטת המולטיהאנטר. אין לדון בהרחקות, מחיקות ותוצאותיהן באופן פומבי. צוות Travian: Legends אינו מוסר מידע על הרחקות לאף אדם למעט בעל החשבון המדובר.
  • § 7.3 חשבונות מרובים בשרת המהיר וחשבונות מרובים בעלי אוכלוסייה נמוכה מ-100 עשויים להימחק ללא הרחקה או אזהרה

 • § 8. שינויי כללים ותיקון סעיפים
  • § 8.1 Travian Games GmbH שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי המשחק בכל עת.
  • § 8.2 אם תקנות משחק כלשהן הופכות לבלתי רלוונטיות או בלתי תקפות, עובדה זו לא תשפיע על תוקפן של התקנות הנותרות. חברת טרוויאן משחקים נוטלת על עצמה להחליף תקנות שאינן רלוונטיות בתקנות חדשות באופן מהיר ככל הניתן.