חוקי המשחק

חוקי המשחק מהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים וההגבלות במקרה של הרחקה, או כדי לבדוק מה מותר ומה אסור במסגרת המשחק יש לעיין  בתנאים ובהגבלות, בפרט בסעיף §6

ניסיון לעקוף את כללי המשחק, או עידוד של שחקן אחר להפר את כללי המשחק, יטופל כהפרה של כללי המשחק ויוענש בהתאם. כל כללי המשחק חלים במלואם על שחקנים המעוניינים למחוק את חשבונם וכן על שחקנים הנמצאים בתהליך של מחיקת חשבונם.

§ 1. חשבון

 • § 1.1.a כל שחקן רשאי להחזיק ולעשות שימוש בחשבון אחד בלבד עבור כל עולם משחק. 
   
 • § 1.1.b כל חשבון חייב להיות פעיל לטובת עצמו או לטובת הקונפדרציה שלו. חשבונות אשר פעילים לטובת חשבון שנמצא מחוץ לברית או הקונפדרציה שלהם עלולים להחסם לצמיתות ולהמחק. החשבונות אשר לטובתם הופעלו עלולים להענש גם כן באופן משמעותי.
   
 • § 1.2 בעל החשבון הנו האדם שמחזיק בכתובת המייל המשויכת לחשבון. אם ברצונך לשנות את כתובת המייל המשויכת, תוכל לעשות זאת באמצעות חשבונך (פרופיל -> חשבון) באמצעות שימוש באפשרות "שנה כתובת מייל". במקרים של ספק סביר, השחקן עשוי להתבקש לשלוח מייל למחלקת התמיכה מחשבון המייל המשויך בכדי שנוכל לאמת שהשחקן הוא אכן בעל החשבון. חבר בצוות "טרוויאן: לג'נדס" לעולם לא יבקש לדעת את ססמתך.
   
 • § 1.3  שיתוף סיסמאות החשבון אסור, למעט במקרים של "שותפות בחשבון". "חשבונות זוגיים" הינם חשבונות שמנוהלים על ידי שני שחקנים או יותר. זה מותר כל זמן שכל השחקנים המעורבים לא מחזיקים או משחקים בחשבון נוסף באותו עולם המשחק. אם שחקן רוצה לעבור מחשבון אחד לחשבון אחר, יש להעביר את בעלות החשבון הראשון לאדם אחר ולשנות את הסיסמה לפני שניתנת גישה לחשבון החדש.

  אם שחקן מעוניין לעזוב את החשבון הנוכחי וליצור חשבון חדש, תחילה יש להתחיל במחיקת החשבון הישן ועל השחקן להודיע לשירות הלקוחות על השינוי. בכל מקרה, אסור לשחקן להיכנס לחשבון הישן לאחר שניכנס לחשבון החדש.  חשבונות המחוברים באמצעות "פונקציית שומר החשבון" או שמתנהלים מאותו מחשב לא יכולים להחזיק באותה סיסמה.

  Travian Games GmbH לא תפצה בעל חשבון על נזק כלשהו שנגרם לחשבון על ידי מישהו שהשיג את הסיסמה לחשבון.
   
 • § 1.4 חשבון שאינו פעיל יימחק החל משבוע ימים לאחר הכניסה האחרונה לחשבון.
   
 • § 1.5 חבר מביא חבר - במקרה של שימוש לרעה במערכת "חבר מביא חבר" (לדוגמה באמצעות יצירת מספר חשבונות תוך הפרת §1.1), החברים המופנים והמפנה עצמו עשויים להימצא אחראים ולהיענש.
   
 • § 1.6 שימוש לרעה במערכת התשלומים והחסימות עלול להוביל למחיקת החשבון ללא אפשרות לערער על כך.
   
 • § 1.7 שימוש לרעה במבנה המשחק, שיחשב על ידי שירות הלקוחות של המשחק כמשבש את חווית המשחק, עלול לגרור ענישה.
   
 • § 1.8 הצעות "מיוחדות", כמו זהב התחלתי, לא כלולות בזהב שניתן להעביר. הוראה זו מחליפה את סעיף 2.6 בתנאים וההגבלות.

§ 2.שמירת חשבון

 • § 2.1  כל שחקן רשאי להגדיר שומרי חשבון אשר רשאים לתחזק את חשבונו. שומר חשבון של חשבון יתחזק חשבון באמצעות מערכת השמרטפות המובנית בלבד. אין להעביר את סיסמת החשבון לשומר החשבון. שימוש לרעה בשמירת חשבון אסור.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH לא תפצה עבור נזקים שנגרמו על ידי שומר החשבון. בעל החשבון הוא האחראי בלעדי על כל הפעולות ששומרי חשבון מבצעים בחשבונם. במקרה של שומר חשבון שהפר את כללי המשחק ואת התנאים וההגבלות של Travian: Legends, בעל החשבון ושומר החשבון עשויים להיענש בשל ההפרה.

§ 3. שימוש בתוכנות חיצוניות

מותר לשחק ב-Travian: Legends אך ורק באמצעות דפדפן סטנדרטי ולא מותאם. השימוש בסקריפט ו/או בוטים לצורך אוטומציה של פעולות בחשבון או על מנת לחקות מאפייני פרימיום הינו אסור.

זה כולל, אך לא מוגבל, לפעולות הבאות:

 • בזיזת חשבונות אחרים באופן אוטומטי (וגם שליחת גלי התקיפה באופן אוטומטי)
 • התחלת הרפתקאות באופן אוטומטי
 • בנייה ושדרוג של שדות ומשאבים ושל מבנים בכפר באופן אוטומטי
 • סקירה אוטומטית של המפה
 • סריקת נתונים סטטיסטיים של שחקנים אחרים באופן אוטומטי
 • דחיפת משאבים לחשבונות אחרים באופן אוטומטי
 • אימון חיילים באופן אוטומטי
 • הגשת הצעות מחיר במכירות פומביות באופן אוטומטי
 • התחלת חגיגות באופן אוטומטי
 • סקירה של כל כפרי החשבון בכדי הציג את המידע על המשאבים במקום אחד
 • פעולות אוטומטיות אחרות המבוצעות על ידי תוכנת צד ג '
   

Travian Games שומרת לעצמה את הזכות להעניש שחקנים המשתמשים בסקריפט או בּוֹט בכדי לבצע פעולות באופן אוטמטי באופן קבוע או באפן זמני בזמן שעולם המשחק פעיל.

§ 4. שגיאות מערכת

אין להשתמש לרעה בשגיאות בתוכנת המשחק לטובת החשבון. יש לדווח על שגיאות מסוג זה לצוות התמיכה. שימוש לרעה בכל שגיאה עלול לגרור ענישה.

§ 5. מכירה\רכישה של תוכן המשחק

מכירה או קנייה של שירותים מצד שלישי כמו חשבון, משאבים, יחידות, כפרים, זהב, כסף או שירותים אסורים בהחלט. ההצעה לקנות או למכור תוכן של המשחק תמורת כסף גם כן אסורה. אסור למסור חשבונות בתמורה לכסף.

§6. נטיקה

 • § 6.1 על השחקנים לתקשר בכל עת בצורה מנומסת.
   
 • § 6.2 פרופילים, שמות כפרים, או כל תוכן אחר אשר נמצא בלתי הולם ניתנים לעריכה על ידי שירות הלקוחות ללא אזהרה מוקדמת. בריתות בעלות שמות ו/או תוכן פרופיל, פורומים ציבוריים וכל אזור אישי אשר אינם הולמים עשויים להימחק מיידית.
   
 • § 6.3 התנהלות כמפורט להלן הינה אסורה בהחלט: התנהגות פוגענית, מעליבה, מכפישה, סקסיסטית, גזענית או כזו העושה שימוש בשפה גסה; יחס פוגעני כלפי כל דת, גזע, אומה, מגדר, קבוצת גיל או נטייה מינית; איומים במישור העולם האמיתי; התחזות לצוות Travian: Legends או לבעל תפקיד בחברה.
   
 • § 6.4  יש לשמור על משחק חופשי מפוליטיקה ודת של העולם האמיתי.
   
 • § 6.5 העלאה או הצגה של תוכן שאינו הולם עבור קטינים אסורה.
   
 • § 6.6 הודעות במסגרת המשחק ניתנות לפרסום אך ורק אם נתנה הסכמה על ידי שני הצדדים. פרסום הודעות או מיילים מטעם צוות טרוויאן הינה אסורה, למעט במקרים בהם ניתנה לכך הסכמה מפורשת.
   
 • § 6.7 פרסומות מכל סוג שהוא אסורות.
   
 • § 6.8 שימוש לרעה במבנה המשחק, שיחשב על ידי שירות הלקוחות של המשחק כמשבש את חווית המשחק, עלול לגרור ענישה.

§7. עונשים

 • §7.1 במקרה של הפרה של חוקי המשחק או התנאים וההגבלות, החשבון יורחק ועשוי להיות משוחרר בכפוף לענישה בהתאם להפרה שהתבצעה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות שמות חשבונות בלתי הולמים. הפסדים שנגרמו במהלך תקופת ההרחקה, כולל הפסדים בחשבונות "פלוס" ו"זהב", לא יזכו לשיפוי מטעם חברת טרוויאן משחקים. כל שחקן יטופל בצורה שוויונית, ללא קשר לסטטוס זהב של החשבון.
   
 • § 7.2 ניתן לדון בחסימה אך ורק עם צוות שירות הלקוחות דרך פורטל שירות הלקוחות. אין לדון בהרחקות, מחיקות ותוצאותיהן באופן פומבי. צוות Travian: Legends אינו מוסר מידע על הרחקות לאף אחד למעט אלו המעורבים בעניין.
   

  אכיפת החוקים יבדוק את החסימה והענישה. החלטתם הינה סופית.

  השחקנים מקבלים שצוות Travian: Legends אינו יכול לחשוף את המנגנונים המשמשים לאיתור הפרות, שכן אז ניתן יהיה לעקוף מנגנונים אלו.

  אין לדון בהרחקות, מחיקות ותוצאותיהן באופן פומבי. צוות Travian: Legends אינו מוסר מידע על הרחקות לאף אחד למעט אלו המעורבים בעניין.
   
 • § 7.3 חשבונות מרובים בשרת המהיר וחשבונות מרובים בעלי אוכלוסייה נמוכה מ-100 עשויים להימחק ללא הרחקה או אזהרה


§ 8. שינויי כללים ותיקון סעיפים

 • § 8.1 Travian Games GmbH שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי המשחק בכל עת.
   
 • § 8.2 אם תקנות משחק כלשהן הופכות לבלתי רלוונטיות או בלתי תקפות, עובדה זו לא תשפיע על תוקפן של התקנות הנותרות. חברת טרוויאן משחקים נוטלת על עצמה להחליף תקנות שאינן רלוונטיות בתקנות חדשות באופן מהיר ככל הניתן.
   
 • § 8.3 במקרה של העדר עקביות או אי התאמה בין הגרסה האנגלית וכל אחת מהגרסאות בשפות האחרות, הגרסה האנגלית היא הקובעת.